Vnitřní řád školní jídelny

  • Základní škola Dobříš
  • Komenského nám.35, okres Příbram
  • Vnitřní řád školní jídelny
  • Čj.:ZŠ/0801/2007-BU
  • Vypracovala: p. Lenka Bušíková, vedoucí školní jídelny
  • Schválil: Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy
  • Pedagogická rada projednala dne: 29.srpna 2007
  • Účinnost ode dne: 1. září 2007

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří nedílnou součást tohoto předpisu.

1. Pracovní doba školní jídelny – pondělípátek od 6.00 do 14.30 hodin. Výdej obědů probíhá od 11.30 do 14.00 hodin. Telefon do školní jídelny – 318 521 226
2. Na výběr jsou dva chody obědů, proto musí být všechny objednávky (jak přihlášky, tak odhlášky obědů) uzavřeny nejpozději do 14.15 hod. předchozího dne na objednávkovém snímači nebo v kanceláři školní jídelny. Delší časové období je možno odhlásit v kanceláři školní jídelny osobně, případně telefonicky.
Z provozních důvodů není možné přijímat přihlášky a odhlášky ještě v 8 hodin ráno na daný den, a to ani z důvodu nemoci. Strávník bude vždy přihlášen a odhlášen až následující den. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu,se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
3. Obědy do přinesených jídlonosičů mohou být odebrány jen z důvodu nemoci žáka a nemoci pouze první den jeho nemoci. Další obědy v době musí být odhlášeny. V opačném případě bude školní jídelna vyžadovat i úhradu provozních nákladů na přípravu daného jídla v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. Výdej obědů do jídlonosičů je možný pouze v době od 11.30 do 11.40 hod. Obědy budou z hygienických důvodů vydány pouze do standardních jídlonosičů. Nelze používat šroubovací sklenice. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za potraviny vynesené mimo objekt školní jídelny (ovoce,dezert ap.). Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů.
4. Prodej stravenek na další kalendářní měsíc probíhá vždy poslední tři pracovní dny v měsíci v době od 7.30 do 14.30 hod. Platby je možno provádět hotovostí, nebo inkasem z účtu u kterékoli banky. Přeplatky za odhlášené obědy se v hotovosti nevracejí, provádí se jejich odpočet při prodeji v dalším kalendářním měsíci. Vrácení přeplatku v hotovosti se provádí pouze při ukončení stravování ve školní jídelně základní školy z důvodu ukončení docházky do ZŠ, případně studia na gymnáziu(týká se hotovostních plateb). Při platbě inkasem z účtu je částka strhávána ke každému 25 dni předchozího měsíce a řídí se počtem varných dnů v měsíci následujícím. Částka za odhlášené obědy bude odečtena v záloze na následující měsíc stejně jako u plateb v hotovosti. Pokud nebude částka z jakýchkoli důvodů uhrazena, bude strávník upozorněn a dlužnou částku uhradí v hotovosti do 3 dnů v kanceláři školní jídelny. Pokud tak neučiní,budou obědy zablokovány do té doby, než bude dlužná částka uhrazena. Při opakovaném neuhrazení stravného,bude dítě vyloučeno ze stravování. Při ukončení stravování strávník zruší příkaz k inkasu a případné přeplatky vybere v hotovosti v kanceláři školní jídelny.
5. V jídelně je nainstalován elektronický systém objednávání a výdeje obědů. Pro naši školní jídelnu platí kreditní karty s předčíslím v závorce (07). Karty s jiným předčíslím se nemohou používat. Objednávkový snímač je aktivován v době od 11.30 do 14.15 hodin. V jinou, než uvedenou, denní dobu Vaše objednávky akceptovány nebudou.
6. Elektronický systém je velmi citlivý, proto do snímačů nevkládejte karty prasklé, zlomené, nalepené od žvýkaček nebo jinak znečištěné. Všichni strávníci musí mít při vstupu do jídelny platnou a funkční kreditní kartu. Pokud si kreditní kartu zapomenou, jsou povinni si před vydáním oběda v kanceláři u vedoucí školní jídelny vyzvednout náhradní stravenku. Personál školní jídelny nebude při výdeji obědů zjišťovat nedostatky v kreditních kartách.
7. Žáci školní družiny v doprovodu vychovatelky mají vždy přednostní právo výdeje oběda.
8. Dozory ve školní jídelně jsou vykonávány na základě rozvrhu dozorů, který je ve školní jídelně vyvěšen na viditelném místě. Pedagogický dozor nad žáky vykonávají pedagogové základní školy a ZŠ praktické a ZŠ speciální. Dozor nad žáky gymnázia vykonávají pedagogové gymnázia. Náplň dozorů vyplývá z pracovních řádů příslušných škol a obecně platných předpisů ve školství.
9. V prostorách školní jídelny se chovají strávníci tak, aby neohrožovali zdraví své ani ostatních strávníků. Z hygienických důvodů je zakázáno vodit do školní jídelny zvířata, vynášet talíře, příbory a tácy nebo kouřit!!!
10. Do školní jídelny mají povolen vstup pouze strávníci (žáci, studenti a pedagogové )
s platnou kreditní kartou a ve vymezené době osoby s odběrem do jídlonosičů.
11. Pokud se vyskytnou jakékoli reklamace a připomínky, které se týkají kvality obědů
a provozu ve školní jídelně, je nutno je řešit ihned s personálem nebo vedoucí školní jídelny.
Na pozdější připomínky nemůžeme brát zřetel.Velikost porcí stravy je určena recepturami
pro školní stravování a vlastními recepturami. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě
a případné reklamace je nutno provést ihned u výdejního okénka.
12. Osobám, které se ve školní jídelně nestravují, případně nemají platnou kreditní kartu, je vstup do školní jídelny zakázán.
13. Všichni strávníci ve školní jídelně respektují pokyny pedagogického dozoru, chovají se slušně k zaměstnancům školní jídelny a neničí majetek a zařízení školní jídelny. Porušení ustanovení vnitřního řádu školní jídelny bude u žáků základní školy kvalifikováno jako přestupek školního řádu. Žáci základní školy, základní školy praktické a gymnázia mohou být v případě porušení vnitřního řádu školní jídelny ze stravování vyloučeni.
14. Školní jídelna by měla strávníky nejen nasytit, ale měla by být také místem pro příjemně strávený čas. Podle toho bychom se měli všichni chovat. České školní stravování má ve srovnání s většinou států vysoký standard. Nenechejme se ho od nikoho pokazit.