Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021 – aktuálně k 20. 03. 2020 (prodloužení termínu)

Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem k Opatření ministra školství k organizaci zápisů k povinné školní docházce, čj.: MSMT-12639/2020-1,
ze dne 18. 3. 2020 (více zde) dochází k následujícím změnám:

A. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 1) Termín zápisu2. – 3. dubna 2020 (od 13:30 do 16:00 hod. dle platné rezervace, kterou je možné do 1. dubna 2020 ještě změnit); 6. až 8. dubna 2020 (od 9:00 do 12:00 hod.; rezervace je ode dneška nově rozšířena i na tento termín).

2) Organizace zápisu

a) bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

b) je-li možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

  • prostřednictvím datové schránky občana
  • prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem
  • poštou (doporučený dopis předpokládá osobní návštěvu pošty)

c) osobně doručit žádost do školy (v uvedených termínech, dle času rezervace; samozřejmě i bez rezervace)

Komentář ředitele: Na základě dosavadních zkušeností – datovou schránku občana a elektronický podpis emailu má aktuálně minimum rodičů. Od budovy České pošty, s. p., kde by případně rodič podal žádost doporučeným dopisem, je základní škola vzdálena 30 metrů.

Předpokládáme tedy, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo ke kumulaci osob, ponecháváme a rozšiřujeme možnost rezervace termínu a času návštěvy.

3) Co poslat/přinést  (v krajním případě bude možné vyplnit přímo ve škole)

a) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 b) zápisní list pro školní rok 2020-2021

 c) žádost o odklad povinné školní docházky, doložená doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře, příp. klinického psychologa

Výše uvedené žádosti vyplňte na PC případně hůlkovým písmem (ke stažení zde).

Poznámka:

1) Rodný list ani jeho kopie není prozatím k žádosti nutná!!! Ověření údajů dle rodného listu bude provedeno až během motivační části zápisu

 2) Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (zmocnění k zastupování – plná moc)

3) Předpokládaní vyučující v 1. ročníku – Dana Červenková, Marcela Kvapilová, Renata Vávrová

 4) Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání,  čj.: ZŠ/0018-1/2020-MO, ze dne 13. ledna 2020, zůstávají v platnosti 

 B. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU  - výše uvedeným Opatřením zrušena

Ve dnech 4. a 18. června 2020 máme naplánováno setkání s předškoláky „My se školy nebojíme I. a II. – prozatím zůstává v platnosti a bude součástí motivační části zápisu (seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli,…). V případě trvání stávajících opatření bude změna včas oznámena.

Závěrem:  Zachovejme klid a rozvahu. Společně to zvládneme!
Jaroslav Motejlek v. r.,

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 20. března 2020