Učebny

Učebna PC

Třicet nových počítačů přivítalo žáky naší školy v nové počítačové učebně. Rychlé procesory a operační systém Windows 7 s řadou nových aplikací žákům usnadňují práci se všemi programy. Zdravé držení těla a pohodlné sezení u počítačů zajišťují polohovatelné židličky a nové lavice.

        

Pracovna fyziky a chemie

Pracovna fyziky a chemie získala nynější podobu v roce 1996. Žáci mohou na pokusy využívat jak stejnosměrný, tak střídavý proud, rozvody proudu jsou přímo v lavicích, které jsou navíc opatřeny pracovní deskou odolnou proti poškození. Ve výuce probíhají nejen pokusy demonstrační, na jejichž účely je zde vyvýšená pracovní deska, ale také pokusy samotných žáků. Zvláštní místnost patří laboratoři chemie, která slouží k praktické výuce nejen v samotných hodinách chemie, ale pro zájemce i ve volitelném předmětu Přírodovědné praktikum.

            

Učebna přírodopisu

Učebna přírodopisu je využívána k výuce přírodovědných předmětů a v současné době také jako kmenová třída. Nově je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, VHS a DVD přehrávačem a PC technikou. Během laboratorní práce mají všichni žáci ve svých lavicích k dispozici mikroskop s příslušenstvím. Pro práci v terénu používají zoologické a botanické atlasy. Při výuce biologie člověka žáci pracují s modely jednotlivých orgánových soustav a s trvalými preparáty tkání. Výuka bývá zpestřena a doplněna výukovými CD a DVD programy, odbornými knihami, encyklopediemi, nástěnnými obrazy, modely květů, živočichů, apod..

Dyslektická učebna

Dyslektická učebna byla vybavena novými sestavami PC a novým nábytkem z rozpočtu projektu Já to přece zvládnu! Projekt trval od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2011. Hlavním cílem projektu bylo zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu všech jedinců ke vzdělání, včetně tvorby výukového portálu a metodických průvodců zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram.
Školní vzdělávací program Brána do života
Z kapitoly 4. 1.:
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy.
Žáci se specifickými poruchami učení jsou na 1. stupni zařazováni do dyslektické skupiny,   na 2. stupni je reedukace prováděna v hodinách, případně na základě individuální konzultace.
Zavedení dyslektické skupiny je závislé na počtu dětí se specifickými poruchami učení v příslušném ročníku (minimálně šest) a na doporučení PPP, případně SPC, a možnostech školy.
Skupina pro český jazyk se vytváří od 2. ročníku. Děti dochází na pět vyučovacích hodin českého jazyka do dyslektické skupiny v době, kdy v kmenové třídě je také vyučován český jazyk. Ve skupině jsou žáci z celého ročníku. Stejná pravidla platí i pro 3. a 4. ročník. V pátém ročníku jsou děti postupně zařazovány zpět do kmenové třídy, výuka ve skupině je pouze dvě hodiny týdně.

       

Keramická dílna